Temadag og generalforsamling 2017. Lørdag den 4. marts. Nationalmuseet

Generalforsamling og temadag lørdag den 4. marts
Nationalmuseet, Ny Vestergade

Formandens beretning

Romselskabets bestyrelse ønsker alle vore medlemmer et rigtig Godt Nytår og vil samtidig takke for den store interesse, som vi har oplevet til både arrangementer og romrejsen (”Det Romerske Køkken”) i november. Det er altid inspirerende at opleve glæden ved og engagementet i Rom sammen med jer.

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at fremsende:

Indkaldelse til Generalforsamling lørdag 4. marts 2017 samt årsberetning og forslag til vedtægtsændringer
Indbydelse til temadag lørdag den 4 marts 2017: Rom til alle tider. Min glæde – Min inspiration
Senere i år vil betaling af arrangementer forhåbentlig kunne lægges over i et enkelt og effektivt billetsystem – det vil I høre mere om, når dette bliver aktuelt.
Her og nu er det tid for at forny medlemsskabet, og vi vil gerne opfordre medlemmerne til snarest at betale kontingent for 2017, men senest ultimo februar. Nye medlemmer, der har indmeldt sig i selskabet på markedet på Thorvaldsens plads eller ved en senere lejlighed – altså mellem medio august og december 2016 – skal dog ikke forny medlemsskab førend i 2018.
Kontingentet er fortsat 150,00 kr. for enkeltpersoner og 200,00 kr. for par. Beløbet bedes indbetalt på selskabets konto i Jyske Bank, regnr. 7854 kontonr. 13 61 115. Husk at opgive navn/navne ved indbetalingen.
Såfremt man ikke længere ønsker medlemskab, vil det være en stor hjælp for vores kasserer at få en e-mail herom.
Nytårsgaven i år er en stor og gennemillustreret bog: Ellen Agerskov & Flemming Larsen: “Rom, I Vilhelm Bergsøes Fodspor fra Piazza del Popolo” udgivet i 2013.
Hvis man imidlertid hellere vil have de tre signerede farvelitografier af Ole Drachmann med motiver fra Rom, så er dette stadig en mulighed. Ligeledes er bogen: Iben Bjurner: “En mytisk rejse i det ældste Italien” og illustreret af Ulla Kampmann også stadig på lager og kan alternativt vælges som nytårsgave.
Nytårshilsenen udleveres på generalforsamlingen den 4. marts, men er du/I forhindret kan den valgte nytårsgave afhentes enten hos formand Mogens Bang, Vesterdalen 52, 2870 Dyssegård, eller hos bestyrelsesmedlem Ingrid Wass, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K efter forudgående aftale på mail: mogensbang@vesterdalen.dk eller ingrid.wass@natmus.dk.
Fjerntboende kan få bogen tilsendt mod betaling af portoen.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Mogens Bang

 

Generalforsamling

Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 13.15
Nationalmuseet, Ny Vestergade
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Nuværende:
2. Foreningens formål. Foreningens overordnede formål er at skabe et forum, hvor interessen og begejstringen for Rom kan udfolde sig gennem temadage og studierejser. Samtidig skal selskabet bestræbe sig på at skaffe midler til at etablere et hus i Rom, dels for unge studerende, dels for kulturturister.
Foreslås ændret til:
2. Foreningens formål. Foreningens overordnede formål er at skabe et forum, hvor interessen og begejstringen for Rom kan udfolde sig gennem temadage og studierejser.
og
Nuværende:
3. Medlemskab
1. Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod. b. Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af denne ekskluderes af foreningen. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling, hvortil den ekskluderede har møde- og taleret.
Foreslås ændret til:
3. Medlemskab
Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod.
og
Nuværende:
7. Valg og organisation
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en periode af 2 år. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år. Hvert år vælges revisor samt revisorsuppleant.
Foreslås ændret til:
7. Valg og organisation
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en periode af 2 år. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år. Hvert år vælges revisor samt revisorsuppleant. Efter indtrædelse i bestyrelsen følger suppleantens valgperiode det afgående medlems valgperiode.
5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslå uændret kontingent.
6. Valg af Bestyrelse:
Valg af formand: Mogens Bang genopstiller for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlemmerne (6 + 2 suppleanter) Paul Anker Lund, Steen Bech og Christine Marstrand er på valg. Alle 3 modtager genvalg. Som suppleanter modtager Ole Drachmann og Ole Kjær genvalg.
7. Valg af Intern revisor + revisorsuppleant
Kandidater må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Intern revisor Jette Arneborg og revisorsuppleant Bettina Nielsen modtager genvalg
8. Eventuelt
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til Vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

Årets arrangementer

Marts
Temadag: ”Romersk Inspiration” og generalforsamling på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Skolen for Arkitektur på Holmen
April
”Venskaber- Kundskaber. Kunstnerportrætter”. Udstilling med rundvisning, foredrag og middag. Et samarbejde med Nivaagaards Malerisamling
Maj
”Pasolini og Kirken”. Temadag i Cinemateket med foredrag, film og middag
Juni
Heldags bestyrelsesseminar om visioner og planer for selskabets virke i fremtiden
August
Stand på Thorvaldsens markedsdage. 3 lørdage.
Rejsemøde i forbindelse med romrejsen: ”Det Romerske køkken”
September
”Romerkirken og de danske katolikker”. Temadag i samarbejde med Sankt Ansgar Kirke
September
”Suburra”. Filmaften i samarbejde med Cinemateket
Oktober/November
Selskabets Romrejse: ”Det romerske køkken”
November
”Rom i litteraturen ”. Temadag i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek
December
Julearrangement i samarbejde med Sankt Ansgar Kirke. Kirkekoncert og foredrag, buffet og vinsmagning
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder
En særlig tak til kassereren og webmasteren for deres store ekstra arbejde for selskabet.

Temadag

Rom til alle tider. Min glæde – min inspiration
Temadag og generalforsamling i ROMSELSKABET SPQR
Lørdag d. 4.marts kl. 10.20- 16.00
Nationalmuseet, Ny Vestergade
Ordstyrer: Museumsdirektør Per Kristian Madsen
PROGRAM:
10.20
Velkomst
ved museumsdirektør Per Kristian Madsen
10.30
Rom findes – Nyere kunstnere og Rom
ved forhenværende museumsdirektør Stig Miss
11.00
Den klassiske verden i en moderne virkelighed
ved arkitekt Anna Maria Indrio
11.30
Bertoluccis ”Il Conformista” (”Medløberen”)
ved cand. mag. Susanne Fabritius
12.00
Hvad kan vi se af Ciceros og Cæsars Rom i dag.
ved religionssociolog, lektor Morten Warmund
12.30
Frokost i Restaurant Julian
13.15
Generalforsamling
14.00
Arkitekten Richard Meiers Rom og hvidt lys
ved klassisk arkæolog, mag. art. Thyge C. Bro
14.30
Pause med kaffe og kage i Restaurant Julian
15.00
Maleren Ditlev C. Blunck og Rom
ved bibliotekar Karin Sondergaard Winther, MA i informationsvidenskab
15.30
Romersk Vidnesbyrd
ved lektor, mag.art. Niels Birger Wamberg
16.00
Afslutning ved formanden for Romselskabet Mogens Bang
%d bloggers like this: